1. Generelle betingelser

1,1. Nuvarande försäljnings- och leveransvillkor gäller i varje mellanhand mellan Hovedstadens Kloak Renovering ApS och kunden, såvida inte annat avtalats skriftligen. 1,2. Kunden är skyldig att förse Hovedstadens Kloak Renovering ApS med rimlig information på ett snabbt sätt som kan vara relevant för korrekt och effektiv utförande av den uppdragsuppgiften. 1,3. Om inte annat anges och anges skriftligt, betyder arbetsdagar alla arbetsdagar som inte är helgdagar. 1,4. Kunden är skyldig att erhålla olika tillstånd som vägtillstånd, containeruppsättning, byggtillstånd etc. Hovedstadens Kloak Renovering ApS hjälper dock gärna med att få olika tillstånd.

1.2. Kunden er forpligtet til i rimelig tid at give Hovedstadens Kloak Renovering ApS oplysninger, som måtte være relevante for korrekt og effektiv udførelse af bestilte opgave.

1.3. Hvis ikke andet er bestemt og fremgår på skrift, forstås ved arbejdsdage alle hverdage, der ikke er helligdage.

1.4. Kunden er forpligtet til at fremskaffe diverse tilladelser såsom vejtilladelser, containeropsætning, byggetilladelser m.m. Hovedstadens Kloak Renovering ApS hjælper dog gerne med at indhente diverse tilladelser.

2. Tilbud

2,1. Erbjudanden som lämnats av Hovedstadens Kloak Renovering ApS gäller i 30 dagar från dagen för erbjudandet, om inte annat anges. Alla erbjudanden är föremål för mellanliggande försäljning, om inte annat anges. 2,2. Hovedstadens Kloak Renovering ApS ansvarar ensam för sina egna erbjudanden, vilket även gäller för erbjudanden som gjorts i samarbete med andra företag eller affärspartners.

2.2. Hovedstadens Kloak Renovering ApS hæfter alene for egne tilbud, hvilket også er gældende ved tilbud som afgives i samarbejde med andre virksomheder eller samarbejdspartnere.

Priser

3,1. Om inte annat avtalats i form av ett skriftligt erbjudande gäller Hovedstadens Kloak Renovering ApS: s prislistor alltid. Beställda eller krävda extraarbeten som inte nämns i ett accepterat erbjudande kommer att faktureras till tillämpligt listpris. 3,2. Priserna för transport beräknas från den bosatta avdelningen. Vid användning av underleverantörer beräknas priset från hans leveransort, till hans listpris och exkl. eventuella tillägg för broar, färjor och liknande med tillägg av administrativa tillägg. 3,3. Om det sker förändringar i de faktiska kostnaderna under avtalsperioden, till exempel till följd av rättsligt eller kollektivavtal, justeras ersättningen / priset i enlighet därmed. 3,4. Alla kostnader för att undersöka och lokalisera skador är på kundens bekostnad tills skadan godkänns som täcks av kundens försäkringsbolag, jfr villkoren för hemförsäkring. 3,5. Om kunden använder sig av tjänster utanför företagets normala öppettider såväl som helger och helgdagar läggs en extra samtalsavgift på. 3,6. Alla priser justeras en gång per år och är i danska kronor och exkl. MOMS. Kunden är skyldig, fram till leverans, att acceptera prisändringar till följd av dokumenterade ökade kostnader för Hovedstadens Kloak Renovering ApS till följd av tulländringar, skatter, avgifter etc. angående den avtalade leveransen. 3,7. Priset justeras om det sker en förändring av fabrikspriset på utrustningen mellan datumet för orderbekräftelsen och leveransen. 3,8. Handel i utländsk valuta betalas i denna valuta.

4. Betalningsvillkor

4,1. Om inte annat avtalas skriftligen före en beställning är betalningsvillkoren 8 dagar netto. 4,2. Hovedstadens Kloak Renovering ApS kan underfakturera för fall där ersättningen förväntas överstiga 25 000 DKK och / eller leveransen förväntas löpa i mer än 60 kalenderdagar. 4,3. Om leveransen skjuts upp på grund av kundens omständigheter (den sökandes mamma), är kunden – såvida Hovedstadens Kloak Renovering ApS inte meddelar kunden skriftligen – fortfarande skyldig att betala till Hovedstadens Kloak Renovering ApS, som om leveransen hade skett vid den överenskomna tiden. 4,4. Om betalning görs efter förfallodagen har Hovedstadens Kloak Renovering ApS rätt att när som helst beräkna räntor enligt Hovedstadens Kloak Renovering ApS tillämpliga ränta, pt. 2% p.m. för yrken och vanliga räntor (för närvarande 8,01%) för kontrakt i konsumentrelationer. Och dessutom läggs en ersättningsavgift till den första och den andra påminnelsen i administrationsavgiften. Tredje påminnelser görs av inkassobyrå. 4,5. Eventuella rabatter och bonusar kan upphöra om kunden utelämnar betalningen i tid. 4,6. Om kunden inte har betalat förfallna belopp vid utgången av betalningsfristen vid pågående uppdrag, kan Hovedstadens Kloak Renovering ApS, efter skriftligt meddelande om två till tre arbetsdagar, stoppa arbetet. 4,7. Kunden har inte rätt att moträtta något motkrav som inte erkänns skriftligen av Hovedstadens Kloak Renovering ApS, och har inte rätt att innehålla någon del av inköpspriset på grund av några fordringar av något slag.

5. Leverans

5,1. Leverans sker från Hovedstadens Kloak Renovering ApS adress, vare sig Hovedstadens Kloak Renovering ApS av egna personer eller av tredje parter i enlighet med ett separat avtal med kunden ger det sålda till kunden. För leverans till byggplatsen där risken för byggnadsmaterial övergår till byggmästaren. 5,2. Leveranstiden fastställs av Hovedstadens Kloak Renovering ApS i bästa uppskattning i enlighet med de villkor som finns vid tidpunkten för anbudet / kontraktet. Under ändrade förhållanden har Hovedstadens Kloak Renovering ApS rätt att skjuta upp leveransen, men måste utan onödigt dröjsmål meddela kunden om den ändrade leveranstiden. Leveranstider beror också på kundens efterlevnad av hans avtalsenliga skyldigheter. 5,3. Om förseningen i leveranstiden beror på att Hovedstadens Kloak Renovering ApS befinner sig i en situation som anges i cl. 14.2., Leveranstiden skjuts upp när hindret varar, båda parter måste dock ha rätt att säga upp avtalet utan ansvar när hindret har varat i mer än 6 månader. Denna bestämmelse gäller oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter utgången av den överenskomna leveranstiden.

6. Brister och klagomål

6.1. Hvis kunden ikke kan acceptere den indsendte faktura, skal kunden indgive en skriftlig klage til Hovedstadens Kloak Renovering ApS inden for betalingsfristen, som er 8 dage netto. Efterfølgende skal Hovedstadens Kloak Renovering ApS rapportere en faktura så hurtigt som muligt eller sende en kreditnota efterfulgt af den korrekte faktura.

6.2. En tvist berettiger ikke kunden helt eller delvist at tilbageholde betaling, ligesom ingen modregning kan foretages uden en kreditnota modtaget fra Hovedstadens Kloak Renovering ApS. 6.3. Ved levering skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, hvilket kræver korrekt forretningsbrug. 6.4. Hvis kunden ønsker at påberåbe sig en mangel, skal kunden straks underrette Hovedstadens Kloak Renovering ApS om manglen umiddelbart efter manglen er eller bør opdages inden 8 dage efter, at tildelingen er afsluttet, med angivelse af manglen. Hvis kunden har opdaget eller skulle have opdaget manglen, og kunden ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere hævde manglen. Mangler, der opstår som følge af overbelastning, usædvanlig brug eller almindelig slid, er ikke omfattet af Hovedstadens Kloak Renovering ApS’s ansvar. 6.5. Efter Hovedstadens Kloak Renovering ApS ’valg, vil mangler i det solgte blive rettet, eller det solgte vil blive leveret. Hvis salget ikke fremstilles af Hovedstadens Kloak Renovering ApS, er Hovedstadens Kloak Renovering ApS alene ansvarlig over for kunden i det omfang Hovedstadens Kloak Renovering ApS leverandør er ansvarlig overfor Hovedstadens Kloak Renovering ApS. I sådanne tilfælde skal Hovedstadens Kloak Renovering ApS informere kunden herom senest indgåelsen af aftalen. 6,6. Finns sanering eller leverans i enlighet med par. 6,5. inte inom rimlig tid har köparen rätt att säga upp avtalet, kräva köpeskillingen eller kräva ersättning i enlighet med de allmänna reglerna i dansk lag och dessa försäljnings- och leveransvillkor. 6,7. Hovedstadens Kloak Renovering ApS ansvar täcker endast brister som uppträder före utgången av den tidsfrist som Hovedstadens Kloak Renovering ApS har fastställt i det enskilda kontraktet från det datum materialet levererades (garantiperioden). Om materialet används mer intensivt än överenskommits eller kan övervägas förutsatt att avtalet ingås kommer denna period att reduceras proportionellt. 6,8. För delar som har bytts ut eller reparerats enligt punkt 6.5 påtar sig Hovedstadens Kloak Renovering ApS samma skyldigheter som gäller för originalmaterialet. För övriga delar av utrustningen får den period som avses i punkt 6.7 endast förlängas med den tidsperiod som utrustningen inte har, på grund av de brister som anges i punkt 6.4. 6,9. Ändring eller ingripande i försäljningen utan Hovedstadens Kloak Renovering ApS skriftliga medgivande undantar Hovedstadens Kloak Renovering ApS från någon skyldighet. 6,10. Begagnad utrustning och begagnade reservdelar säljs som besatt och kunden känner utan ansvar till Hovedstadens Kloak Renovering ApS för eventuella fel.

7. Förpackning

7,1. Förpackning sker på kundens bekostnad, såvida det inte uttryckligen anges att detta ingår i priset. 7,2. Förpackningen återlämnas endast med separat avtal. 7,3. Eventuella kostnader som uppkommer till följd av producentansvaret för förpackning (återtagandeskyldighet) betalas av köparen.

8. Hovedstadens Kloak Renovering ApS: Obligations

8,1. Hovedstadens Kloak Renovering ApS är skyldigt att tillhandahålla åtminstone de tjänster / uppgifter som beställts i enlighet med tillämpliga branschregler och skyldigheter. För skadetjänster, se Försäkrings- och pensionshandboken ”Bekämpa följdskador efter brand” samt byggnadsuppgifter AB92. 8,2. Hovedstadens Kloak Renovering ApS måste alltid skydda kundens värden, inklusive lös egendom, åtkomstnycklar, kort etc. 8.3. Hovedstadens Kloak Renovering ApS kan använda arbetskraft och utrustning från en av deras avdelningar, vilket är mest lämpligt med avseende på. uppgiften som ska lösas.

9. Bibehållande

9,1. Hovedstadens Kloak Renovering ApS reserver, med de begränsningar som följer av obligatoriska lagbestämmelser, ägandet av det sålda tills hela köpeskillingen inkl. Moms plus uppkomna kostnader har betalats till Hovedstadens Kloak Renovering ApS eller till den som Hovedstadens Kloak Renovering ApS har bär för sin rätt, jfr. 17:e 9,2. Om föremålet har sålts för senare inkorporering eller införlivande med andra föremål, täcks inte försäljningen av ägarförbehållet när inkorporeringen eller sammanfogningen har ägt rum. 9,3. Vid konvertering eller bearbetning av det sålda upprätthålls ägarreservationen så att den innefattar den transformerade eller bearbetade föremålet i en utsträckning som motsvarar det värde det representerade vid försäljningen. 9,4. På Hovedstadens Kloak Renovering ApS begäran är kunden skyldig att försäkra varorna korrekt och lämna in en försäkringsdeklaration.

10. Uppsägning

10,1. Hovedstadens Kloak Renovering ApS kan säga upp alla avtal med en kund med 3 månaders varsel, såvida inte annat avtalats skriftligen. Tills Hovedstadens Kloak Renovering ApS: s skyldigheter har överförts, kan tjänsterna i detta avtal inte utföras av andra konkurrerande företag, såvida Hovedstadens Kloak Renovering ApS inte har uppfyllt sina skyldigheter.

11. Sekretess

11,1. Anställda på Hovedstadens Kloak Renovering ApS och kundens / kundens anställda omfattas av konfidentialitet både under och efter uppdraget med avseende på kundens och Hovedstadens Kloak Renovering ApS arbetsmetoder och produktion, samt andra konfidentiella frågor som anställda i Hovedstadens Kloak Renovering ApS eller kundens / kundens anställda lära känna kunden eller Hovedstadens Kloak Renovering ApS.

12. Force majeure / tidsfrist förlängning

12,1. Hovedstadens Kloak Renovering ApS ansvarar inte gentemot kunden för försenad eller ej uppfyllande av beställda tjänster / uppgifter till följd av force majeure. Force majeure existerar i följande situationer, bland annat: Direkta eller indirekta konsekvenser av en naturkatastrof, orkanstormar, krig, regeringens ingripande, import- eller exportbegränsningar, strejk och lockout (avtalsmässigt och kontraktsmässigt), brand, översvämning, försörjningsbrist, epidemi, hacking och datavirus. Om force majeure-situationen inte upphör inom rimlig tid har varje part rätt att säga upp avtalet med 30 dagars skriftligt varsel. I händelse av force majeure hos kunden eller Hovedstadens Kloak Renovering ApS, vilket förhindrar Hovedstadens Kloak Renovering ApS från att uppfylla avtalet, reduceras Hovedstadens Kloak Renovering ApS ersättning med den kostnadsminskning som de kan få. 12,2. Hovedstadens Kloak Renovering ApS har rätt att förlänga tidsfrister vid försening av arbetet, till följd av: Förändringar i arten och omfattningen av det arbete som krävs av kunden. Kundvillkor eller annan försening, som inte kan hänföras till Hovedstadens Kloak Renovering ApS. Utfällning, låg temperatur, stark vind eller andra väderförhållanden som förhindrar eller försenar arbetet. Hovedstadens Kloak Renovering ApS måste dock söka förseningen som undviks eller begränsas i sådana situationer som rimligen kan krävas.

13. Försäkring och ersättning

13,1. Hovedstadens Kloak Renovering ApS har tecknat företagsansvarsförsäkring på 10 miljoner danska kronor. DKK för att täcka eventuella skadestånd. Arbetsansvarsförsäkringen täcker skador orsakade av försumlighet i enlighet med de allmänna reglerna i dansk lag. Hovedstadens Kloak Renovering ApS kan inte hållas ansvarig för driftsförluster, vinstförlust, förluster för tredje parter eller andra indirekta förluster. Hovedstadens Kloak Renovering ApS ansvar kan inte överstiga Hovedstadens Kloak Renovering ApS kontraktspris för uppgiften i fråga. 13,2. Hovedstadens Kloak Renovering ApS har tecknat stöldförsäkring för utrustning. Kunden måste aktivt genomföra / initiera förebyggande åtgärder som kan förhindra enkel stöld från Hovedstadens Kloak Renovering ApS och dess partners. Enkelt stöld från Hovedstadens Kloak Renovering ApS på kundens fastigheter eller hyresavtal, där tillräcklig säkerhet inte har ställts, ersätts av kunden eller hans försäkringsbolag med nytt värde. 13,3. Kunden kommer att dela ut önskat antal nycklar / åtkomstkort mot mottagandet. I händelse av förlust av överförda nycklar / åtkomstkort, kommer Hovedstadens Kloak Renovering ApS att ersätta kostnaden för att återge de förlorade nycklarna / åtkomstkorten, men ingen annan skada eller förlust som kunden lidit. Omkoppling / utbyte av låssystem ersätts inte. Hovedstadens Kloak Renovering ApS ansvarar endast för skador på föremål och personer orsakade av försumlighet från Hovedstadens Kloak Renovering ApS. Rörelseförluster, vinstförluster eller andra indirekta förluster kompenseras inte. Krav på skadestånd måste meddelas skriftligen till Hovedstadens Kloak Renovering ApS, och senast 14 dagar efter det att skadan har konstaterats. Hovedstadens Kloak Renovering ApS är alltid skyldig att avhjälpa en defekt tjänst. Krav på brister eller förseningar måste omedelbart meddelas Hovedstadens Kloak Renovering ApS.

14. Ansvarsbegrænsning

14,1. Ett krav på ersättning mot Hovedstadens Kloak Renovering ApS får inte överstiga 75% av fakturabeloppet för den sålda artikeln. 14,2. Hovedstadens Kloak Renovering ApS ansvarar inte för driftsförluster, råmaterialförlust, vinstförlust eller andra indirekta förluster på grund av förseningar eller brister i försäljningen. 14,3. Följande omständigheter ger upphov till ansvar för Hovedstadens Kloak Renovering ApS om de förhindrar uppfyllandet av avtalet eller gör uppfyllandet orimligt tyngre: Arbetskonflikt och andra omständigheter som parterna inte är herrar, såsom eld, krig, mobilisering eller oförutsedda militära kallelser av liknande omfattning, rekvisition, , valutarestriktioner, upplopp och störningar, brist på transportmedel, allmän knapphet på varor, restriktioner för makt och brist på eller försening av leveranser från underleverantörer på grund av någon av de omständigheter som nämns i denna punkt. Omständigheter, som nämnts, som inträffade före inlämnandet av erbjudandet / ingående av kontraktet, ger endast upphov till ansvar om deras inflytande på uppfyllandet av avtalet för närvarande inte kunde förutses. 14,4. Det åligger Hovedstadens Kloak Renovering ApS utan onödig skriftlig försening eller via e-post. att meddela kunden om omständigheter uppstår som nämns i avsnitt 14.3.

15. Returnerar

15,1. De sålda artiklarna returneras endast efter förut skriftligt avtal och i originalförpackning. 15,2. I de fall kunden har rätt att avbryta handeln, eller om den sålda återlämnas till säljaren i syfte att byta eller avhjälpa fel, måste den sålda skickas till Hovedstadens Kloak Renovering ApS i originalförpackning och på kundens bekostnad och risk. I den utsträckning som Hovedstadens Kloak Renovering ApS åläggs fraktkostnader etc. har Hovedstadens Kloak Renovering ApS rätt att kräva dessa återbetalningar av kunden och motverka dem i alla kunders krav mot Hovedstadens Kloak Renovering ApS.

16. Transport av rättigheter och skyldigheter

16,1. Hovedstadens Kloak Renovering ApS har rätt att överlåta alla rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till tredje parter.

17. Tvister

17,1. Eventuell oenighet mellan parterna i samband med leveransen ska vara slutgiltig och bindande för Roskilde Byret, som har kommit överens om platsen.

Rulla till toppen